Wettelijke mededeling

1. 1. Identificeren van gegevens

In overeenstemming met de bepalingen van artikel 10 van de wet 34/2002 van 11 juli 2002 betreffende de diensten van de informatiemaatschappij en de elektronische handel, verstrekken wij hieronder de nodige gegevens over de eigenaar van de website www.visitvalencia.com (hierna de "Website"), de dienstverlener:

- Naam of bedrijfsnaam: Fundació Visit València de la Comunitat Valenciana

- Identificatienummer of fiscale identificatie: G46893467

- Verblijf of domicilie: Avd. Cortes Valencianas, 41 begane grond, 46015- Valencia, .

-E-mailadres: visitvalencia@visitvalencia.com

- Gegevens van inschrijving in het handelsregister: Stichting ingeschreven in het register van de stichtingen van de Valenciaanse Gemeenschap, met het nummer CV-90.

2.Algemene gebruiksvoorwaarden

Deze algemene voorwaarden voor gebruik en navigatie (hierna de "Voorwaarden") hebben tot doel de relatie te regelen tussen de eigenaar van de webpagina, als dienstverlener, en de gebruikers die toegang hebben tot, navigeren door en genieten van de aangeboden dienst (hierna individueel de "Gebruiker" of collectief de "Gebruikers" genoemd).

De Website voorziet Gebruikers van toeristische informatie over de stad Valencia (hierna te noemen de "Inhoud"), alles in overeenstemming met deze Voorwaarden.

Als de gebruiker blijft navigeren en gebruik blijft maken van de diensten die wij via onze webpagina aanbieden, accepteert deze zonder enig voorbehoud de huidige gebruiksvoorwaarden.

De eigenaar van de Website behoudt zich het recht voor om deze Voorwaarden te allen tijde en naar eigen goeddunken te wijzigen, dus wij adviseren de Gebruiker deze Voorwaarden regelmatig te herzien.

3. Intellectuele en industriële eigendom

3.1. Rechtsbescherming van de inhoud

De houder van de webpagina is ook de houder van de exploitatierechten van de intellectuele en industriële eigendom van de webpagina, met inbegrip van alle inhoud en elementen van dezelfde webpagina (op de declaratieve titel, teksten, afbeeldingen, audio en video's) die beschikbaar zijn op de webpagina, alsmede van die welke hij heeft geplaatst op sites van derden, omdat ze eigendom zijn van zijn eigendom, of omdat hij de juiste rechten voor het gebruik ervan heeft verkregen. Evenzo heeft de houder de juiste autorisaties verkregen met betrekking tot de beeldrechten van degenen die op zijn webpagina verschijnen.

Gehele of gedeeltelijke reproductie, vermenigvuldiging of verspreiding van de Inhoud is verboden zonder de uitdrukkelijke toestemming van de eigenaar. In geen geval zal het begrepen worden dat de toegang en navigatie van de Gebruiker een afstand, overdracht, licentie of gehele of gedeeltelijke overdracht van deze rechten door de houder van de webpagina impliceert. Evenzo is het verboden om de inhoud en elementen van de webpagina op enigerlei wijze te wijzigen, kopiëren, hergebruiken, exploiteren, reproduceren, publiekelijk bekend te maken, over te dragen, te gebruiken, te behandelen of te distribueren voor openbare of commerciële doeleinden, zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de eigenaar ervan.

Daarom mag de gebruiker, in overeenstemming met de voorgaande paragraaf, naast het bekijken van de inhoud en elementen van de webpagina, afdrukken, kopieën of downloads van de inhoud en elementen van de webpagina maken, op voorwaarde dat dergelijke acties uitsluitend gericht zijn op hun persoonlijk en privégebruik.

Het is eveneens verboden om de contactgegevens van de eigenaar (postadres, e-mailadres) te gebruiken voor het verzenden van enige vorm van commerciële communicatie, tenzij vooraf de nodige vergunningen zijn verkregen in overeenstemming met de toepasselijke regelgeving.

3.2. Handelsmerken en bijbehorende logo's

De handelsmerken die zijn opgenomen in de webpagina zijn eigendom van hun eigenaar of van derden, met hun toestemming voor het gebruik ervan in de webpagina.

Het is verboden om dergelijke handelsmerken, logo's en onderscheidende tekens te gebruiken zonder de toestemming van de eigenaar of de licentie om ze te gebruiken.

4.    Verantwoordelijkheden

4.1. Opschorting van de website

De werking van de Website wordt ondersteund door servers van serviceproviders, die via openbare en particuliere communicatie-infrastructuren met elkaar verbonden zijn.

De eigenaar van de Website zal al het mogelijke doen om de goede werking ervan te verzekeren, maar kan niet garanderen dat er geen onderbrekingen om technische redenen zijn om reparatiewerkzaamheden uit te voeren, en/of onderhoud of gebrek aan dekking of storingen in de apparatuur en/of netwerken die nodig zijn voor de overdracht van gegevens, die buiten zijn controle liggen.

De toegang tot de Website kan dus worden opgeschort om redenen van overmacht (onvoorzienbare oorzaken of die, voorzien of voorzienbaar, onvermijdelijk zijn), zoals hieronder vermeld, maar niet beperkt:

a.              Storing in de levering van elektriciteit of telefoon,

b.              Virusaanvallen op de servers compatibel zijn met de webpagina,

c.               Fouten van de gebruikers in de toegang tot de webpagina,

d.              Vuren, overstromingen, aardbevingen of andere natuurlijke gebeurtenissen,

e.             Stakingen of arbeidsconflicten,

f.              Oorlogsconflicten of andere situaties van overmacht.

 De houder van de webpagina is ontheven van elke vorm van verantwoordelijkheid indien een van de in deze bepaling genoemde omstandigheden zich voordoet.

4.2. Verantwoordelijkheden van de gebruiker

De Gebruiker zal de Website op eigen risico gebruiken. Door er toegang toe te krijgen, verbindt de gebruiker zich ertoe om het te gebruiken in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving en ethische codes, alsook met de voorwaarden in deze gebruiksvoorwaarden.

Het niet naleven van een van de regels van deze Voorwaarden of van de wetgeving waarin ze beschermd zijn, geeft aanleiding tot de aansprakelijkheid van de gebruiker ten opzichte van de eigenaar van de webpagina en/of derden voor alle schade of schade die kan worden veroorzaakt als gevolg van het niet naleven van deze voorwaarden, ongeacht of dit de verwezenlijking van een onwettige handeling, een administratieve sanctie, een misdrijf of een misdrijf inhoudt, en geeft de eigenaar van de webpagina het recht om, indien van toepassing, aansprakelijkheid te eisen op burgerlijk, administratief, arbeidsrechtelijk of strafrechtelijk vlak die hiermee overeenkomt.

4.3. Aansprakelijkheid van de houder

De eigenaar van de Website is niet verantwoordelijk voor eventuele schade die de Gebruiker of derden lijden als gevolg van een aan de Gebruiker toe te rekenen inbreuk of wijziging van de apparatuur van de Gebruiker.

Evenmin aanvaardt zij enige verantwoordelijkheid voor onwettige intromissies door het gebruik van computervirussen of andere bronnen, het oneigenlijk gebruik van de webpagina door de gebruiker of veiligheidsfouten die worden veroorzaakt door de onjuiste bediening van de door de gebruiker gebruikte eindapparatuur.

5. Verplichtingen van de gebruiker

De Gebruiker mag op geen enkel moment gegevens, informatie, inhoud of elementen of inhoud van de Website wijzigen, wijzigen of verwijderen.

De gebruiker dient de hem ter beschikking gestelde diensten zorgvuldig, correct en rechtmatig te gebruiken. Het niet kunnen verspreiden van inhoud of propaganda van racistische, pornografische of xenofobe aard, of die in het algemeen verontschuldigingen aanbiedt voor criminele, gewelddadige of denigrerende handelingen voor de mensen en de grondrechten.

De Gebruiker mag geen software, virussen, malware of andere middelen bevatten die schadelijk zijn voor computersystemen die de apparaten of terminals van het bedrijf of van andere Gebruikers kunnen beschadigen of wijzigen.

De gebruiker is als enige verantwoordelijk voor eventuele schade die kan ontstaan door het niet naleven van de voorwaarden en verplichtingen van deze voorwaarden.

Het is de gebruiker niet toegestaan om reclame van zichzelf of van derden te verzenden, met inbegrip van of het verspreiden van reclame van zichzelf of van derden via enig middel dat beschikbaar is op onze Website, indien hij niet de uitdrukkelijke toestemming van de eigenaar ervan heeft verkregen.

 

6. Hyperlinks

De vermeldingen op de webpagina die op andere websites van derden kunnen worden gemaakt, hebben een louter informatief karakter. De eigenaar van de webpagina ontwikkelt of beheert deze pagina's niet, noch is hij de eigenaar van de genoemde internetadressen, tenzij dit uitdrukkelijk is aangegeven. Daarom is zij niet verantwoordelijk voor de inhoud die zij opnemen, noch voor schade die voortvloeit uit een dergelijke toegang, noch voor de schade die wordt gegenereerd door de diensten die zij leveren.

De eigenaar van de Website geeft toestemming voor het aanbrengen van links en hyperlinks vanaf andere websites. Eenieder die van plan is een link te leggen tussen zijn website en de webpagina dient dit echter te doen in overeenstemming met de volgende voorwaarden:

a.     De webpagina waarop de link is geplaatst, bevat geen illegale informatie of inhoud die in strijd is met de goede zeden, goede gewoonten, de openbare orde of rechten van derden.

b.    Er wordt niet verklaard of geïmpliceerd dat de eigenaar van de webpagina uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven voor de link of dat hij vooraf toezicht heeft gehouden op de diensten die worden aangeboden of beschikbaar worden gesteld op de website die de link naar de Website tot stand brengt, of deze op enigerlei wijze heeft gecontroleerd, verondersteld of aanbevolen. Het is daarom raadzaam dat iedereen die op de webpagina surft, uiterst voorzichtig is bij de beoordeling en het gebruik van de informatie, inhoud en diensten die op de gelinkte sites beschikbaar zijn.

c.    De plaatsing van de link impliceert in geen geval het bestaan van relaties tussen de eigenaar van de webpagina en de eigenaar van de website waarin de link is opgenomen.

7. Bescherming van persoonsgegevens

De eigenaar van de website verbindt zich ertoe de persoonsgegevens van de gebruiker te verwerken in overeenstemming met de algemene bepalingen van het reglement voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer 679/2016 van 27 april 2016 en alle andere geldende wetgeving ter zake.

De volledige informatie hierover vindt u in ons privacybeleid.

 

 8. Toepasselijk recht

Deze relaties tussen de gebruiker en de eigenaar van de website worden beheerst door de bepalingen van de huidige wetgeving met betrekking tot het toepasselijke recht en de bevoegde jurisdictie, zijnde de regels van het Spaanse rechtssysteem.

Voor die gevallen waarin vrijwillige onderwerping aan een specifiek rechtsgebied mogelijk is, zullen de eigenaar van de website en de gebruiker, die uitdrukkelijk afstand doet van enig ander rechtsgebied, zich onderwerpen aan de hoven en rechtbanken van Valencia, Spanje.

Privacybeleid

FUNDACIÓ VISIT VALÈNCIA is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens en deelt u mee dat deze gegevens zullen worden behandeld in overeenstemming met de bepalingen van Verordening (EU) nr. 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en het vrije verkeer van die gegevens en de organieke wet nr. 3/2018 van 5 december 2010 betreffende de bescherming van persoonsgegevens en de waarborging van de digitale rechten (LOPDGDDD), en dat u derhalve de volgende verwerkingsinformatie krijgt:

IDENTIFICATIE VAN DE VOOR DE VERWERKING VERANTWOORDELIJKE

Houder: FUNDACIÓ VISIT VALENCIA DE LA COMUNITAT VALENCIANA

Sociaal verblijf: Avd. Cortes Valencianas, 41 begane grond, 46015- Valencia.

Belastingidentificatiecode: G46893467

E-mail: visitvalencia@visitvalencia.com

IDENTIFICATIE VAN DE AFGEVAARDIGDE VOOR GEGEVENSBESCHERMING

Om de veiligheid van uw gegevens te garanderen, heeft de verantwoordelijke persoon een functionaris voor gegevensbescherming (DPD) aangesteld.

E-mail: lopd@visitvalencia.com