Drets i deures dels turistes

La LLEI 15/2018, 7 de juny, de la Generalitat, de turisme, oci i hospitalitat de la Comunitat Valenciana contempla l'impuls de l'hospitalitat com a element bàsic en la relació entre residents i turistes.

Aquesta Llei defineix l'Hospitalitat com la “atenció i tracte proporcionat a les persones usuàries de serveis turístics des del respecte al seu idioma, hàbits, tradicions, creences i llibertat de consciència, amb la finalitat de proporcionar la major satisfacció possible de les seues expectatives d'acord amb els valors que ens identifiquen com a societat oberta, tolerant i mediterrània.”

Els Articles 16 i 17 de la citada Llei desenvolupen els drets i deures dels usuaris dels serveis turístics per a preservar aquest pilar central de la relació entre els turistes que ens visiten i la nostra destinació:

+ INFO

Article 16. Derets

Drets Les persones usuàries de serveis turístics, sense perjudici del que disposa la legislació general de defensa i protecció dels consumidors, tindran dret a:

 • a) Rebre de les empreses turístiques informació objectiva, veraç i comprensible, completa i prèvia a la seua contractació sobre els serveis que se’ls oferisquen, com també sobre el preu final, inclosos els impostos. I a ser protegit enfront de la informació o publicitat enganyosa, d’acord amb la normativa vigent.
 • b) Obtenir els documents que acrediten els termes de la seua contractació. c) Rebre els serveis turístics en les condicions oferides o pactades i, en tot cas, que la naturalesa i la qualitat de la seua prestació guarden proporció directa amb la categoria de l’empresa o establiment turístic.
 • d) Gaudir d’uns espais, infraestructures i serveis turístics accessibles.
 • e) Accedir lliurement als establiments i serveis turístics en els termes establits en les lleis.
 • f) Que els establiments turístics complisquen la normativa sobre seguretat de les seues instal·lacions i protecció contra incendis així com l’específica en matèria turística.
 • g) Ser informats, de forma clara, sobre les instal·lacions o serveis que puguen suposar algun risc i de les mesures de seguretat adoptades respecte d’això.
 • h) Rebre una factura o justificant de pagament del servei turístic prestat amb les dades que la legislació vigent exigisca.
 • i) Formular queixes i reclamacions i obtenir informació accessible i veraç sobre el procediment de presentació d’aquestes i el seu tractament, i poden acudir a un sistema de solució extrajudicial de conflictes a través de la mediació i l’arbitratge. Així mateix, tenen dret que l’administració pública competent procure la màxima eficàcia en l’atenció i la tramitació de les seues queixes o reclamacions formulades.
 • j) Acudir a fórmules d’arbitratge per a la resolució extrajudicial dels seus conflictes amb conseqüències econòmiques. k) Exigir que, en un lloc de fàcil visibilitat, s’exhibisquen públicament els distintius acreditatius de la classificació de l’establiment, l’aforament, els preus dels serveis oferits i qualsevol altra variable d’activitat, així com els símbols de qualitat corresponents.

Article 17. Obligacions

Obligacions Les persones usuàries de serveis turístics, sense perjudici del que disposen les normatives sectorials que hi siguen aplicables, tindran les obligacions següents:

 • a) Respectar les tradicions i pràctiques socials i culturals de les destinacions turístiques així com la seua riquesa i valor.
 • b) Respectar l’entorn mediambiental, el patrimoni històric i cultural i els recursos turístics.
 • c) Abonar els serveis contractats, ja siga en el moment de la presentació de la factura o en el temps, lloc i forma convinguts, sense que el fet de presentar una reclamació o queixa implique, en cap cas, l’exempció de pagament.
 • d) En el cas del servei turístic d’allotjament, respectar la data i hora pactades d’eixida de l’establiment i deixar lliure la unitat d’allotjament ocupada. e) Observar les regles de respecte, educació, convivència social, indumentària i higiene per a l’adequada utilització dels establiments i serveis turístics.
 • f) Respectar les instal·lacions i equipaments dels establiments i empreses turístiques.
 • g) Respectar les normes de règim interior dels establiments turístics, els horaris i les regles de conducta dels llocs de visita i de realització d’activitats turístiques.

TAMBÉ ET POT INTERESSAR

Marina de Valencia
Turisme i Ciutat
vista general de la ciudad de las artes
Model de governança amb marca València