Codi ètic Fundació Visit València

En el marc de les noves exigències reguladores, en relació amb l’estructura de compliance o compliment normatiu, la Fundació Visit València compta amb una Unitat de Compliment que supervisa el funcionament i el compliment del model de prevenció penal, promou el comportament ètic dels empleats i vigila el compliment de la legislació vigent i de la normativa interna de l’organització. 
El nostre Codi ètic i de Conducta, aprovat pel Patronat de la Fundació Visit València el 22 de desembre de 2021, plasma els valors i els principis generals que han de guiar el comportament de les persones que integren la plantilla de la Fundació Visit València, així com dels seus proveïdors i protectors -socis i col·laboradors-, per a desenvolupar una cultura basada en l’ètica i la professionalitat, en la qual el compliment legal és el punt de partida dels principis bàsics de comportament. 
Com a entitat del sector públic local, tenim l’obligació de respectar el dret que tenen els ciutadans a una bona administració, reconegut en l’article 41 de la Carta dels Drets Fonamentals de la Unió Europea i en l’article 9 de l’Estatut d’Autonomia de la Comunitat Valenciana, que es basa en els principis inclosos tant en la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern com, principalment, en la Llei 2/2015, de 2 d’abril, de transparència, bon govern i participació ciutadana de la Comunitat Valenciana.
Aquest Codi també s’inspira en el Codi Ètic Mundial per al Turisme, impulsat per l’Organització Mundial del Turisme i en el Codi Ètic del Turisme Valencià, promogut per Turisme Comunitat Valenciana, al qual a més està formalment adherida la Fundació.
En aquest context, s’ha elaborat el present Codi Ètic i de Conducta amb la finalitat d’establir i consolidar una conducta adequada als propòsits d’un treball ben fet, tant per part dels integrants de la Fundació Visit València, com per la resta de professionals i organitzacions amb els quals ens relacionem. Per això, aquest Codi Ètic vol ser una guia que reflectisca fidelment el compromís d’actuar conforme als valors, l’ètica i el compliment de la legalitat que presideix el nostre treball.
Reflectim en aquest Codi Ètic i de Conducta de la Fundació Visit València els compromisos de bona administració, bon govern, transparència en la nostra gestió, qualitat democràtica i generació de vincles de confiança entre la nostra institució, el sector turístic, els visitants i la ciutadania.
Aquest Codi Ètic i de Conducta es constitueix, a més, com un valuós avantatge competitiu que permetrà enfortir les arrels de la institució; continuar creixent en un entorn canviant en què es fa necessària una major cohesió; consolidar un esperit d’equip unit pels valors amb els quals s’identifica i creu, i que fan de la Fundació Visit València una institució íntegra.

 

DESCARREGAR CODI ÈTIC

 


Política de compliance

Com a entitat del sector públic local considerem fonamental crear mesures que milloren la confiança de les persones en les institucions més pròximes i els seus representants, així com garantir la integritat institucional, l’accés a la informació pública i la rendició de comptes. Amb aquest objectiu des de la Fundació Visit València estem implementant un Sistema de Gestió de Compliance Penal conforme a la norma UNE 19601:2017.
Així mateix, es declara que en l’organització la funció de compliance és transversal ja que contribueixen a aquesta tots els professionals amb independència de quina siga la modalitat jurídica que determine la seua relació laboral o de serveis amb la fundació.


DESCARREGAR POLÍTICA COMPLIANCE

 


Canal de denúncies

L’objectiu del canal de denúncies és la recepció, la retenció i el tractament de les denúncies sobre irregularitats o incompliments de la normativa, comesos per empleats, proveïdors i protectors (socis i col·laboradors).
Es tracta d’un canal de comunicació confidencial vinculat a la Fundació Visit València.


Àmbit de les denúncies

Es podrà comunicar qualsevol possible irregularitat o incompliment relacionat amb males pràctiques financeres, comptables, comercials o de compliment normatiu comeses per empleats, proveïdors i protectors (socis i col·laboradors).

 

Comunicació de la denúncia

Els administradors, directius i directives, persones empleades i qualsevol usuari o part interessada en la Fundació, podran presentar la denúncia mitjançant les següents vies: 

1. Per correu ordinari, a la següent adreça postal: 

Fundació Visit València 
Avinguda de les Corts Valencianes, 41, bajo 
46015 - València 

2. Per correu electrònic: canaletico@visitvalencia.com 

3. Mitjançant entrevista personal amb qualsevol dels membres de l’òrgan de compliance 

En aquest cas s’haurà d’elaborar un resum escrit d’aquesta, que serà signat pel denunciant.

 

DESCARREGAR PROTOCOL DE DENÚNCIES

TAMBÉ ET POT INTERESSAR

Visit València Foundation
Fundació Visit València: Misió i Visió
Albufera de valencia
Política de qualitat, medi ambient i accessibilitat
Marina de Valencia
Pla estratègic Fundació Visit València